อย่าคิดถึงช้าง!: คู่มือสร้างการเมืองใหม่ผ่านการวางกรอบคิดและวาทกรรมสาธารณะ by อภิรดา มีเดช, George Lakoff

อย่าคิดถึงช้าง!: คู่มือสร้างการเมืองใหม่ผ่านการวางกรอบคิดและวาทกรรมสาธารณะ

อภิรดา มีเดช, George Lakoff with ฐณฐ จินดานนท์ (Translator)

270 pages first pub 2004 (editions)

nonfiction philosophy politics psychology informative reflective medium-paced

Community Reviews Summary of 268 reviews

Moods

informative 100%
challenging 40%
inspiring 40%

Pace

fast 60%
medium 40%

Average rating

3.85

See all reviews...

Content Warnings

This book doesn't have any content warnings yet!

If you're the author of this book and want to add author-approved content warnings, please email us at [email protected] to request the content warning form.