کی: ترفندهای علمی زمانسنجی عالی by Daniel H. Pink

کی: ترفندهای علمی زمانسنجی عالی

Daniel H. Pink with تیم ترجمه نشر نوین (Translator)

281 pages first pub 2018 (editions)

nonfiction business psychology science informative fast-paced
Powered by AI (Beta)
Loading...

Description

"دنیل پینک" بر اساس مجموعه ای گسترده و غنی از تحقیقات روانشناسی، بیولوژی و اقتصاد، نشان می دهدکه بهترین شیوه زندگی، کار و موفقیت چیست. چگونه می توانیم با کمک الگوهای نهان زندگی روزانه، بهترین برنامه، زمان بندی را تدوین و اجرا کنیم؟ چرا برخی شکست ه...

Read more

Community Reviews

Loading...

Content Warnings

Loading...