آخرین غروب‌های زمین by Roberto Bolaño

آخرین غروب‌های زمین

Roberto Bolaño with پوپه میثاقی (Translator)

211 pages first pub 2006 (editions)

fiction short stories challenging emotional reflective medium-paced
Powered by AI (Beta)
Loading...

Description

 روبرتو بولانیو، نماد دومین پوست‌اندازی مهم در ادبیات آمریکای‌لاتین در قرن بیستم است. او که عصیانگر و خلاق بود، زیرسایه‌ماندن را برنتافت و برای باز کردن راهی نو برای ادامه‌ی حیات خلاقانه‌ی ادبیات آمریکای لاتین کوشید در مجموعه داستان «آخرین غروب‌ها...

Read more

Community Reviews

Loading...

Content Warnings

Loading...