Deborah Leblanc

17 books

fiction horror dark fast-paced

326 pages | first published 2006

fiction horror dark emotional slow-paced

358 pages | first published 2004

fiction horror dark medium-paced

374 pages | first published 2005

fiction horror dark medium-paced

351 pages | first published 2007

fiction romance adventurous slow-paced

304 pages | first published 2013

fiction romance dark mysterious medium-paced

288 pages | first published 2010

fiction contemporary dark funny medium-paced

304 pages | first published 2015

fiction horror mystery dark mysterious tense fast-paced

290 pages | first published 2008

informative sad medium-paced

missing page info | first published 2015

fiction horror dark mysterious tense fast-paced

missing page info | first published 2010